Deze Algemene Voorwaarden regelen de afspraken tussen Stichting Route 66, de deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en donateurs. In deze voorwaarden geven wij aan onder welke condities wij handelen, begeleiden en samenwerken. Zo ook de afspraken die nodig zijn voor het realiseren van de begeleiding en overige dienstverlening in samenwerking met organisaties en instellingen.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

  • Stichting of Stichting Route 66; de rechtspersoon die de in de statuten vastgestelde doelstellingen nastreeft
  • Route 66: ons 66 dagen rehabilitatietraject voor jongeren van 18-28 jaar, dit omvat de plaatsing, dienstverlening en begeleiding gedurende het traject
  • deelnemer: degene die deelneemt aan Route 66
  • vrijwilliger: de persoon die uit vrije wil en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van de Stichting
  • medewerker: de persoon die als zelfstandige of zzp’er of in dienst van een andere organisatie, tegen beloning arbeid – Ego Eco waardemodel – verricht voor de Stichting.
  • donaties: aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
  • donateur: een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting Route 66 van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.

2. Stichting Route 66

1. Stichting Route 66 is op 11-11-2020 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hengelo onder nummer 80876145. Stichting Route 66 is in het leven geroepen vanuit de dringende behoefte aan een heilzaam alternatief voor kwetsbare jongvolwassenen; de reguliere hulpverlening faalt en 1 op de 3 jongeren heeft mentale klachten. De stichting zet zich voor 100% in voor het algemeen nut: bevordering van zelf- en samenredzaamheid en bijdragen aan een nieuwe gemeenschappelijke menselijkheid.

2. De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van en bijdragen aan het welzijn en toekomstperspectief voor kwetsbare, mentaal overbelaste jongvolwassenen. Deze jongeren ondersteunen naar eigen kracht en talentontwikkeling en ze begeleiden naar zelf- en samenredzaamheid om mee te participeren in de maatschappij.

3. De dienst die Stichting Route 66 verleent is het aanbieden van een 66 dagen natuurrijk en spiritueel rehabilitatietraject voor jongvolwassenen van 18 tot 28 jaar, het faciliteren van kleinschalige verblijfs- en werkplekken en het begeleiden van jongeren in kleine groepen naar eigen kracht, herstel, zelf- en samenredzaamheid.

Stichting Route 66 realiseert dit door het aangaan van samenwerkingscontracten en -verbanden met o.a. gemeenten, overheidsinstellingen, organisaties uit de reguliere jeugd- en jongerenzorg, maatschappelijk werk. Zo ook door in gesprek te gaan met en het informeren van overige partijen en instellingen om de doelstellingen en de onderwerpen waar de Stichting zich hard voor maakt onder de aandacht te brengen, o.a. door middel van de website en social media.

4. Wij werven en begeleiden vrijwilligers, professionals en organisaties die indachtig het gedachtegoed van Stichting Route 66 meewerken en bijdragen aan het verwezenlijken van het doel.

5. Stichting Route 66 is een internationale jongerenorganisatie voor en door jongeren. Wij organiseren internationale jongerenprojecten en -uitwisselingen met als doel de zelf ontwikkelings- en ontplooiingskansen van jongeren wereldwijd te bevorderen en de jonge generatie te verbinden.

6. Stichting Route 66 is volledig afhankelijk van donaties, subsidies en schenkingen van derden: hiervoor zijn wij actief bezig met en richten ons op fondsenwerving.

7. Deelname aan Route 66 is voor de deelnemers in principe kosteloos. Ons ego-eco model ligt hieraan ten grondslag. Wij ouderen, ouders, opvoeders, systemen en overheden (de ego’s) dragen de verantwoordelijkheid voor de onnatuurlijke, verwarde en ziekmakende wereld waarin we leven. De ego’s dragen om die reden ook de verantwoordelijkheid om de eco’s, de jongeren die het licht en de kracht in zich dragen om deze wereld te veranderen en bijeen te brengen, hierin te ondersteunen en te faciliteren.

8. Gedurende het Route 66 traject wordt het volgende door de Stichting aangeboden/geregeld: coaching en begeleiding, het verblijf, de noodzakelijke reiskosten, de ingrediënten voor de maaltijden, voldoende drinken en werkkleding. Zo ook alle faciliteiten, middelen en het gereedschap voor de dagelijkse activiteiten.

3. Rehabilitatietraject Route 66

1. Om deel te nemen aan het traject van Route 66 kan de jongere zich aanmelden via de website: https://traject-route66.nl/aanmelden/ Er wordt dan contact opgenomen, waarna een informatief en vrijblijvend gesprek volgt.

2. Nadat dit contact is gelegd volgt er een persoonlijk intakegesprek, dit kan door middel van videobellen. In dit eerste intakegesprek onderzoeken we samen of de toekomstige deelnemer bij ons op de juiste plek is.​ Dit vooronderzoek is van belang omdat jongeren 66 dagen gaan rehabiliteren op Gran Canaria. Mede daarom vindt er een screening plaats om vast te stellen en er zeker van te zijn dat de deelnemer dit uitdagende traject van zelfontdekking aankan.

3. Zodra deelname wederzijds akkoord is, wordt de instroom voor de deelnemer aan het traject van Route 66 in gang gezet. Dit door middel van het aangaan van een zogenaamde begeleidingsovereenkomst tussen Stichting Route 66 en de deelnemer.

4. Met het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst door de deelnemer en Stichting Route 66, is de aanmelding voor Route 66 formeel geregeld en definitief.

5. Nadat deelname definitief is, wordt het Persoonlijk OntwikkelingsTraject POT opgesteld. In deze POT worden de persoonlijke doelen van de deelnemer nader uitgewerkt. In de loop van het traject wordt het Levensplan opgesteld, dit maakt onderdeel uit van het POT. De POT is dynamisch, dat wil zeggen dat tijdens het begeleidingstraject wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

6. Plaatsing en deelname aan het rehabilitatietraject Route 66 is afhankelijk van beschikbaarheid. Voor de deelnemer kan dit betekenen dat vanwege grote belangstelling deelname aan het traject soms niet direct mogelijk is. Wij doen er alles aan om deelnemers zo snel mogelijk te plaatsen.

10. Wij hechten grote waarde aan reflectie en monitoring. Door middel van tussentijdse reflectie en monitoring wordt in samenspraak met de coach verhelderd en vastgelegd wat de deelnemers zelf willen en kunnen. Op basis van de reflectie kan dan het traject, het POT en de bijbehorende activiteiten worden bijgesteld. Na afloop van het 66 dagen traject vindt een afsluitend eindgesprek plaats.

11. Om na het voltooien van een traject bij terugkomst in Nederland te zorgen voor een zachte landing en re integratie, is er de mogelijkheid om een natraject te volgen. In samenwerking met andere zorgorganisaties bieden wij de jongere professionele nazorg en begeleiding op één van onze natuurlijke locaties in Nederland. Naast begeleiding biedt het nazorgtraject ook zingevende dagbesteding, zoals ambachtelijke werkzaamheden of land- en tuinbouw op adressen nabij de verblijfslocatie.

12. Gedurende de gehele route 66 traject wordt er gewerkt aan vier basis hoekstenen/pijlers: inclusiviteit, ervarend leren, bewustwording, mens en natuur. Hierin ontdekt de jongere in zeven fasen zijn/haar eigen proces: herontdekking – verwondering – verbinding – creatie – acteer en vormgeving – regisseer en uitvoering – integratie en samenvoeging. Onze integrale aanpak bestaat uit deze zeven ontwikkelingsgerichte stappen. Hierbij ligt de nadruk op de herontdekking van wie zij werkelijk zijn, talentontwikkeling, zingeving en werken aan een nieuwe gemeenschappelijke menselijkheid.

4. Huisregels en omgangsvormen

1. Deelnemers aan Route 66 verblijven en rehabiliteren in kleine woon- en leefgemeenschappen. Om de gezondheid, veiligheid, orde, rust en hygiëne te bewaren, zijn huisregels opgesteld. Van de deelnemers wordt verwacht dat deze regels worden nageleefd.

2. Deelnemers, vrijwilligers en medewerkers dienen algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of seksuele- en verbale intimidatie achterwege te laten. Indien onaanvaardbaar gedrag wordt gesignaleerd, zal hier zorgvuldig, daadkrachtig en met gepaste maatregelen op worden gereageerd.

3. Om een optimale fysieke en mentale gezondheid te bevorderen, en om los te komen van beïnvloedende gewoontes en patronen, is het Route 66 traject alcohol- en drugsvrij.

4. Het is niet toegestaan om in de werk- of verblijfsruimtes te roken.

5. Het gebruik van internet en mobiel is beperkt en enkel toegestaan tussen 18.00 en 20.00 uur.

6. Gedurende het traject worden de deelnemers 6 dagen per week 6 uren per dag vanuit de vier pijlers gestimuleerd en geactiveerd. Dit is van maandag t/m zaterdag. Zondag is een vrije dag en ook de enige dag dat de jongeren de vrijheid hebben om de omgeving en het eiland verder te verkennen. Van maandag t/m zaterdag is het niet toegestaan om zelfstandig en zonder overleg Arteara te verlaten.

7. Elke deelnemer, medewerker en vrijwilliger mag zijn en herontdekken wie hij of zij is. De verschillen maken het geheel mooi. Respect, begrip, aandacht, hartelijkheid en verbinding zijn kernwaarden en onze gemeenschappelijke basis om plezierig samen te werken.

5. Waarborging veiligheid

1. Stichting Route 66 draagt zorg voor een veilige werk- en verblijfsomgeving voor deelnemers, vrijwilligers en medewerkers.

2. Om de veiligheid voor de deelnemers en medewerkers te waarborgen zal de Stichting in voorkomende gevallen veiligheidsrisico’s melden bij de verantwoordelijke instantie en gepaste maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen.

3. Bij een pandemie, bijvoorbeeld de Corona, of andere calamiteiten houden we ons aan de lokale en wettelijke regels en restricties. Op het moment dat dit actueel is, staan de geldende regels vermeld op de website.

4. De Stichting heeft de bevoegdheid om van medewerkers en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen.

5. Ingeval van een calamiteit, heeft de Stichting van elke deelnemer een telefoonnummer van de contactpersonen. De eerste contactpersoon heeft ook een nummer van de Stichting, zodat in dringende gevallen de begeleiders van het traject snel bereikbaar zijn.

6. Deelnemers mogen niet vroegtijdig en zonder overleg het traject verlaten, zeker niet op de momenten dat het zwaar en confronterend is/wordt. Elke deelnemer heeft hier bij aanvang mee ingestemd en is zich ervan bewust dat dit een belangrijk onderdeel van het rehabilitatieproces is.

6. Registratie en beheer persoonsgegevens deelnemers en vrijwilligers

1. Door het aangaan van een overeenkomst met deelnemers en vrijwilligers wordt aan de Stichting toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de Stichting uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

2. De door de deelnemer of vrijwilliger verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.

3. De deelnemer of vrijwilliger verleent toestemming aan de Stichting tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer of vrijwilliger zelf.

4. De deelnemer of vrijwilliger kan te allen tijde kosteloos schriftelijk of per e-mail aangeven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting, waarna de Stichting het verzenden zal stopzetten.

5. Aanvullende informatie met betrekking tot het privacy beleid van de Stichting staat op onze website: https://traject-route66.nl/privacy-statement/

7. Aansprakelijkheid donateurs

1. De Stichting en haar bestuurders zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.

2. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid van de Stichting zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stichting en donateur, welke kunnen worden geraadpleegd op https://traject-route66.nl/privacy-statement/

8. Privacy

1. De privacy van zowel deelnemers als medewerkers en vrijwilligers wordt wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er, zonder toestemming vooraf van deelnemers of medewerkers aan Route 66, geen beeld- en geluidsopnames mag worden gemaakt of gepubliceerd. Ook uitlatingen of berichten over deelnemers, medewerkers en vrijwilligers via (sociale) media of welke manier dan ook zijn zonder toestemming van de betreffende persoon niet toegestaan.

2. De overige privacy-condities zijn van kracht zoals gemeld in ons privacy-statement op de website: https://traject-route66.nl/privacy-statement/. In dit privacy statement geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, wat onze beveiligingsmaatregelen en bewaartermijnen zijn en hoe we met contactgegevens omgaan.

9. Geschillen- en klachtenregeling

1. Op alle geschillen tussen Stichting Route 66 en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.

2. Een geschil wordt uitsluitend beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.

3. Deelnemers, medewerkers en vrijwilligers die het ergens niet mee eens zijn, kunnen hun klacht bespreekbaar maken met de vertrouwenscoach van de Stichting.

4. Wanneer er geen vertrouwen is of wanneer de gesprekken met de coach stagneren, dan kan er een formele klacht worden ingediend bij de klachtencommissie via het secretariaat. Dit kan door het invullen van het klachten- en geschillen formulier op onze website of door een email te sturen naar info@traject-route66.nl.

5. Deelnemers, medewerkers en vrijwilligers die het niet eens zijn met hoe de Stichting met persoonsgegevens omgaat, hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van deze persoonsgegevens.

6. Klachten over het bestuur van de Stichting, kunnen worden besproken met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

10. Verzekeringen

1. Stichting Route 66 heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Route 66 is beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheid kan worden uitgekeerd.

2. Deelnemers, medewerkers en vrijwilligers dienen een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering te hebben.

3. Deelnemers, medewerkers en vrijwilligers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door hen veroorzaakte schade.

11.Betaling en vergoedingen vrijwilligers

1. Elke vrijwilliger verbindt zich met hart en ziel aan de Stichting en verenigt zich met de doelstellingen. Elke vrijwilliger ondersteunt de Stichting op basis van beschikbare tijd, persoonlijke mogelijkheden, kwaliteiten, talenten en ervaringen. Behalve tijd en energie zijn er vrijwilligers die ook bereid zijn, en de mogelijkheid hebben, om onkosten voor eigen rekening te nemen. De individuele bijdrage wordt vaak gevoed door het eigen verantwoordelijkheidsbesef, een roep en een innerlijke drive. Indien de vrijwilliger onkosten ten dienste van de Stichting uit eigen zak betaalt, acht de Stichting het wel gewenst dat dit bij hen bekend is.

2. Alle in opdracht van de Stichting gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd, dit gebeurt in onderling overleg en de wens van de vrijwilliger is hier leidend in. Dit kunnen reiskosten zijn, maar ook andere onkosten.

3. Alle kosten gemaakt op eigen initiatief en zonder afstemming met de Stichting, worden in principe niet vergoed.

4. In specifieke situaties bestaat de mogelijkheid dat de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding krijgt van de Stichting. Deze vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk en is onbelast.

12. Opzegging en beëindiging

De begeleidingsovereenkomst voor het rehabilitatietraject van Route 66 eindigt:

1. Na het voltooien van de 66 dagen.

2. In uitzonderlijke situaties en met wederzijds goedvinden.

3. Door de Stichting wanneer de gedragsregels door de deelnemer op een onacceptabele wijze zijn overschreden.

13. Uitvoering opdrachten

1. Stichting Route 66 mag andere personen en organisaties inschakelen voor de uitvoering van -een deel van- de dienstverlenende en begeleidende taken, maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige nakoming.

2. Alle dienstverlening vindt plaats volgens de gemaakte afspraken en voorwaarden, behoudens overmacht door ziekte, ongeval of anderszins.

14. Aanwezigheid in Gran Canaria

1. Onze Stichting heeft zich met hart en ziel verbonden met Gran Canaria. Een prachtig, mystiek en magisch eiland met een verbazingwekkend diverse en prachtige natuur. Men ervaart meteen de harmonische verbondenheid met de natuur, de innerlijke kern van je natuurlijke zelf. Alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers gaan respectvol om met de natuurrijke omgeving.

2. Onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers en de Stichting zijn te gast in een ander land met een andere cultuur en waarden. Wij maken met respect gebruik van hun gastvrijheid, aangeboren hartelijkheid en saamhorigheid.

15. Donaties en schenkingen

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
– Subsidies, donaties, fondsen en andere bijdragen;
– Schenkingen, erfstellingen en legaten;
– Alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.


2. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting.

3. Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden

4. Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.traject-Route 66.nl plaatsvinden. Meer informatie: https://traject-route66.nl/donatie-giften/

5. Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI Stichting met een vergelijkbare doelstelling. Indien nodig bepaalt de rechter welke stichting.

16. Registratie en beheer persoonsgegevens donateurs

1. De door de donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.

2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de Stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf.

3. Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting, waarna de Stichting dat verzenden zal stopzetten.

4. De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.

5. De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken.

6. Voor aanvullende (voorwaarden) informatie met betrekking tot het privacy beleid van de Stichting verwijzen wij naar onze website: https://traject-route66.nl/privacy-statement/

17. Aansprakelijkheid

1. Stichting Route 66 is alleen aansprakelijk voor schade van de deelnemer, medewerker of vrijwilliger, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting of te wijten is aan een aan de Stichting toerekenbare tekortkoming.

2. Stichting Route 66 is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zoals stagnatieschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten.

3. Stichting Route 66 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door deelnemers. De Stichting dient de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 21 februari 2023. Via deze website pagina kun je de laatste versie altijd inzien en blijf je op de hoogte van belangrijke wijzigingen.


Contact

Voor vragen of opmerkingen over de Algemene voorwaarden kun je contact opnemen met ons via email info@traject-route66.nl of via het secretariaat van ZieMens secretariaat@ziemens.nl

TAAL / LANGUAGE